Ochrana osobních údajů

Informace pro rodiče a žáky a pro další účastníky zájmového vzdělávání ohledně Čestného prohlášení, které bylo předáno vyučujícímu, při prvním vstupu do kroužků, po otevření Domečku.

 

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Akce

V rámci akce Zvířátka  v parku 23. -27. 5. pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci akce Krumlovské minikolečko 2. - 6.5 pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci akce Já nechci bebíčko 4. -8. 10. pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci akce Krumlovské Krumlovské kolečko 19. - 22. 4. pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci akce Dopravní výchova 21. - 25. 3. pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci akce Co dělat 7. -11.2. pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci akce Jarní prázdniny 7. - 11. 3. pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci akce Pololetní prázdniny 4.2. pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci akce Vánoční noc na DDM 17. 12. pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci akce POhádková stezka 13. 11. pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci akce Halloween na domečku 27.-28.10. pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci výukového programu Bezpečně do školky 4.-7.10 pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci akce Burčákobraní 17.9. pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci akce Den Rodin - 5. 9.  pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V rámci příměstkých táborů - Hurá na prázdniny, Olympiáda na Domečku a Harry Potter
pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


V rámci letního pobytového tábora Jak vycvičit draka 17. - 24.7. pořádané DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
 

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování výchovy a vzdělávání mimo vyučování.
 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
 
1) zajištění zájmového vzdělávání,
 
Kontaktní adresa správce:
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, příspěvková organizace, Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 70841675, telefon: +420 515 322 283, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
ID datové schránky: vd5x7iw

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, příspěvková organizace,
Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov,
telefon: +420 515 322 283

Ing. Igor Prosecký

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: vd5x7iw

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na základní uměleckou školu a domem dětí a mládeže vztahují.
Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV, příspěvkové organizace a Vámi.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Moravském Krumlově dne 21. 5. 2018

Vladimíra Kočí, ředitelka

náměstí T.G. Masaryka 35
Moravský Krumlov

Tel.: 515 32 27 70
Mobil: 720 993 874, 720 993 873