Informace k zahájení kroužků

 

Provoz školského zařízení DDM

Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nemusí účastník ZÚ na začátku školního roku odevzdávat.

DDM zahájí školní rok v plném rozsahu výuky.

Do prostor DDM vstupují žáci bez plošných omezení.

Výuka probíhá bez omezení ve všech kroužcích.

Vedoucí kroužků informují své účastníky o hygienických podmínkách v DDM.

Onemocnění účastníka hlásí vyučující p. zástupkyni, která ihned informuje ředitelku  školy.

Vedoucí mají ve všech místnostech k dispozici jednorázové kapesníky, dezinfekci rukou a dezinfekci na pomůcky.

V budově je pohyb cizích osob a zákonných zástupců omezen.                                       

 

Hygienická pravidla

U vstupu do DDM, v jednotlivých místnostech, v kanceláři je v nádobách  s dávkovačem dezinfekce rukou.

V co nejkratším čase po příchodu na DDM si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce. Vedoucí na tuto nutnost neustále upozorňuje.

Je důležité často a intenzivně větrat učebny a ostatní prostory DDM. Větrání se provádí opakovaně.

Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití.

Vedoucí si dezinfikují povrchy a předměty, které používají-např. klávesnice a počítačové myši, kliky, pomůcky s velkou opatrností aj.

Bezkontaktní teploměr je k dispozici v kanceláři DDM.

Záložní roušky, pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech- DDM je vybaveno.

 

Kroky v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov má povinnost předcházet vzniku a šíření infekční nemoci, včetně Covid 19.

DDM nemá povinnost aktivně zajišťovat u jednotlivých účastníků příznaky onemocnění- jako je kašel, teplota, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, průjem apod., ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou pozornost a je nutné volit tento postup:

  • Příznaky jsou patrné již při příchodu na DDM - účastník není vpuštěn do prostor, v případě, že je přítomen zákonný zástupce.
  • Příznaky jsou patrné již při příchodu na DDM a není přítomen zákonný zástupce- tuto skutečnost neprodleně oznámit zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí, převzetí odchodu z prostor DDM, pokud toto není možné postupuje se následovně.
  • Neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do místnosti poškoláku. Musí dojít k izolaci od ostatních přítomných na DDM. Současně dojde k informování zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí účastníka, který prostory opustí v co nejkratším termínu.
  • Ve všech uvedených případech DDM informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy Covid -19 na DDM, školské zařízení samo KHS
  • Účastníka s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění- jako je rýma, kašel, je umožněn vstup do školy, pouze v případě, že netrpí infekční nemocí.

 

 

 

 

náměstí T.G. Masaryka 35
Moravský Krumlov

Tel.: 515 32 27 70
Mobil: 720 993 874, 720 993 873